no-img
سایت فروش فایل و پایان نامه

پایان نامه تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام - سایت فروش فایل و پایان نامه


سایت فروش فایل و پایان نامه

ادامه مطلب

پایان نامه تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام
zip
فوریه 23, 2016

پایان نامه تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام


 

  • تعریف نظام بهنگام:

نظام تولید بهنگام موضوعی است که افرادمختلف به صورتهای متفاوتی آنرا شرح داده اند ودرمتون مختلف با عبارتهای گوناگون تعریف شده است.آنچه که دربین بسیاری ازاین تعاریفها وتوضیحات مشترک می باشدعدم تفهیم کامل موضوع تولید بهنگام است.دربسیاری ازاین نوشته هاوگفته ها ازتولیدبهنگام به عنوان تکنیکی درکنترل موجودی یادشده است وآن را مترادف با موجودی صفردانسته اند.موجودی صفرهدف تولید بهنگام نیست.نظرمبتکراین موضوع یعنی تائیچی اونو نیزهمین است وی درجایی می گوید:« موجودی صفرحرف بیهوده ای بیش نیست». فلسفه تولید بهنگام یکی ازجدیدترین پدیده ها درزمینه مدیریت تولید می باشد وامروزه درکتابهایی که درموضوعهای مدیریت تولید،کنترل موجودی،کنترل کیفیت، حسابداری صنعتی ورفتار سازمانی نگاشته می شودیک فصل یا قسمتهایی به آن اختصاص دارد. نظام تولیدبهنگام چیزی بیشترازمدیریت کالاوحمل ونقل مواداست.یک فلسفه وتفکراست که هدف آن«حذف جامع اتلاف»وجلوگیری ازبه هدر رفتن منابع درهمه فعالیتها می باشد. مبتکراین تفکردراین مورد گفته است:«هدف ما حذف جامع اتلاف وبیهودگی است.»

 

 

 

فهرست

موضوع                                           صفحه

فصل اول:معرفی JIT ———————————————— 5

تاريخچه وتکامل توليد بهنگام ——————————————– 6

تعريف نظام بهنگام —————————————————— 9

نظام بهنگام دريک نگاه ————————————————- 10

مبانی توليد بهنگام ——————————————————- 14

اجزای توليد بهنگام —————————————————— 15

اهداف توليد بهنگام ——————————————————– 18

مزاياومحدوديتهای JIT ————————————————— 20

منطق اجرایJIT ———————————————————23

پيش نيازهای يک برنامه JIT ——————————————–26

برنامه ريزی نظام توليد بهنگام ——————————————- 27

فصل دوم:اجرای برنامه JIT —————————————– 36

مقدمه ——————————————————————– 37

1- ايجاد يک استراتژی اجرايی —————————————— 38

2- يک برنامه عملياتی برای اجرا ————————————— 40

1-2-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود————————- 42

2-2-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود ———————- 43

3- سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ——————————- 43

4- پروژه های آزمايشی(راهنما) —————————————- 47

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها —————————- 48

1-5- مقاومت کارکنان ———————————————– 49

2-5- اتحاديه ها —————————————————- 50

6- فرايند اجرای JIT —————————————————- 52

فصل سوم:کنترل JIT ————————————————- 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ————————————————- 55

سیستم کانبان ————————————————————– 56

وظایف کانبان ————————————————————- 56

تولید یکنواخت ———————————————————— 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه —————————————– 60

اجرای سیستم کانبان ——————————————————- 61

وظایف کانبان ————————————————————– 63

انواع جریان مواد ———————————————————- 64

گردش کانبان ————————————————————– 67

وسعت عمل کانبان ——————————————————– 69

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ———————— 71

شرکت تویوتا ————————————————————- 72

مقدمه ——————————————————————— 73

تاریخچه —————————————————————— 73

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ————————————————- 74

تولیدبهنگام(JIT) ——————————————————— 76

کانبان ——————————————————————— 76

JIDOKA ————————————————————— 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا —————————————————- 77

فرهنگ سازمانی وارزشها ————————————————- 78

آینده ———————————————————————– 78

تشریح مفاهیم ————————————————————– 80

واژه نامه انگلیسی- فارسی ————————————————- 83

 

فهرست منابع ————————————————————–85

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

مدیر سایت 9 نوشته در سایت فروش فایل و پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *