no-img
بانک پروژه و پایان نامه های دانشجویی

پایان نامه مدیریت پروژه


بانک پروژه و پایان نامه های دانشجویی

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت پروژه
zip
اسفند 4, 1394

پایان نامه مدیریت پروژه


تاریخچه مدیریت پروژه:

دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.

 

 

 

«فهرست مطالب»

     عنوان                                                                  صفحه

 

  • فصل اول:                                                      7

تاریخچه مدیریت پروژه                                                        8

تعاریف مدیریت پروژه                                                        9

  • فصل دوم:                                                     14

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                15

اقدامات مدیریتی                                                                 15

وظایف مدیریت پروژه                                                         16

کاربردهای مدیریت پروژه                                                     17

  • فصل سوم:                                                     19

فوایدومحدودیتهای پروژه                                                       20

  • فصل چهارم:                                                   24

فرایندهای پروژه                                                                25

گروههای فرایند                                                                 25

تعامل بین فرایندها                                                               27

فرایندهای عمده واصلی                                                        28

فرایندهای فرعی وکمکی                                                         29

فرایندهای اجرایی                                                                 30

فرایندهای کنترلی                                                                31

فرایندهای اختتامی                                                               32

  • فصل پنجم:                                                      33

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner                             34

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)                                 36

شناخت اجزای مدلOPM3                                                     37

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)                                     38

دسته بندی – نظراجمالی                                                        38

دسته بندی PPP                                                                 42

دسته بندی SMCI                                                               42

گامهایOPM3 بطور خلاصه                                                42

ورود به روندبهبود                                                             43

خلاصه ونتیجه گیری                                                           43

  • فصل ششم:                                                     46

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن                           47

ورودیهای برنامه ریزی محدوده                                               47

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز                                                   47

خروجیهای فرایندآغاز                                                            48

مدیریت محدوده پروژه                                                           49

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات                       49

فرایندکنترل کلی تغییرات                                                        50

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات                                                 50

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه                                   51

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه                                         51

فراینداجرای برنامه پروژه                                                        52

فرایندتهیه برنامه پروژه                                                          53

مدیریت فرایندهای پروژه                                                       53

ارتباط فرایندها                                                                    53

تشریح مفاهیم                                                                     55

واژه نامه انگلیسی – فارسی                                                    57

فهرست منابع                                                                     58

 

 

«فهرست جداول»

       عنوان                                                                صفحه

 

شناخت ویژگیهای مهم پروژه                                                 13-12

مراحل انجام پروژه                                                               21

ایجاد چشم اندازبرای پروژه                                                      22

چرخه حیات پروژه                                                               23

 

«فهرست نمودارها واشکال»

       عنوان                                                               صفحه

 

فرایندهای پروژه                                                              26

دسته بندی IPECC                                                           39

شاخصهای کلیدی عملکرد                                                     40

راهکارهای برتر                                                              40

وضعیت کلی سازمان درOPM3                                             41

نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH           41

نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی                                         44

هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه                               45

هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود             45

 

 

 موضوعات :
عمومی
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

مدیر سایت 9 نوشته در بانک پروژه و پایان نامه های دانشجویی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید